[A14] 6평형 이동식 목조주택 (1모듈)

상담 필요
"작은 숲에 온 듯한 진정한 목조 주택"
내/외부는 물론 작은 부분까지 원목으로 마감해 자연 친화적이며
실내에 있을 땐 마치 산림욕을 한 것 같은 기분을 느낄실 수 있습니다.

가격 : 상담 문의 (☎ 010-2675-6516)

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img